©Die Hamse Wuitens

Historiek

Alvorens aan de historiek te beginnen zouden wij op de eerste plaats de personen willen danken die spontaan al hun kennis en ervaring of bewijsstukken hebben ter beschikking hebben gesteld .Dit heeft in grote mate bijgedragen tot het verwezenlijken van dit jubileumboek .

Hoe de vereniging is ontstaan en wat er allemaal veranderd is op die vijftig jaar kunnen we volgen nu in de Historiek der folkloristische vereniging "DIE HAMSE WUITENS" .

De start werd uiteraard genomen, op de stichtingsvergadering van 28 juli 1956 te 20.00 U, in café "St. Pieter" gelegen op het St. Pietersplein "het varkensmarktje".
Het was een samenkomst met door enkele vastberaden Wuitens, die reeds sporen hadden verdiend in en rond het Hamse verenigingsleven, mannen die niet meer aan hun proefstuk toe waren. Deze vergadering werd geïnspireerd door het gemeentelijk feestcomité, en had doel een vereniging op te richten, tot bijzondere opluistering van de Hamse folklore , en om een nog mooiere tint te geven aan de cavalcade. De vergadering werd geopend door de heer VAN GOETHEM Alfons, die aan de aanwezigen de uiteenzette wat het doel van de nieuwe maatschappij zou zijn . De hoofdzaak was,het vormen van een groep, een carnavalgroep die speciaal in het teken stond van "DE HAMSE WUITEN". Nadien zou men overgaan tot het verkiezen van een bestuur. Er werd hard gewerkt, verschillende voorstellen werden met aandacht aanhoord. Het moest iets mooi worden,waar de Hammenaren konden mee uitpakken. En inderdaad men kwam tot voldoening, tot resultaat .

Het eerste bestuur van de jong geboren vereniging zag er als volgt uit:

VoorzitterVAN GOETHEM Alfons
OndervoorzitterTILLEY Frans
SecretarisDE STROBBELIER Richard
HulpsecretarisVAN GOETHEM Frans
SchatbewaarderWATERSCHOOT Maurice
Artistiek AdviseurTILLEY Rene
BestuursledenBOCKLAND Henri
VAN HAVER Paul
AN GOETHEM Guillaumme
CLAUS Aimé
FIERENS Alois
VAN DEN BOSSCHE Marcel
VAN BEEN Adrien
DE FERRERE John
Deze personen zijn de stichtende leden van de nieuwe groep. Er werd vlug gewerkt, men sprak reeds van een tweede vergadering, Iedereen had als opdracht meegekregen om te na denken over een naam. Op die bewuste samenkomst, was het de Heer VAN GOETHEM Frans die voorstelde: Carnavalsvereniging "DIE HAMSE WUITENS" als naam te nemen. Dit voorstel werd door iedereen aangenomen, en dus ook goedgekeurd.
Er was een bestuur, het kind had een naam, er waren reeds goede vorderingen geboekt. Maar er werd in snel tempo verder uitgebouwd, Volgende stap oordeelde het bestuur, was het opstellen van standregels, wat mocht en wat niet mocht . Zo had men reeds een agendapunt voor de volgende vergadering, die reeds de volgende week zou plaatsvinden. Van doordrijven gesproken, deze ploeg wist van aanpakken.
En de standregels kwamen er, na rijp beraad, in de schoot van het jonge bestuur. Na de laatste wijzigingen te hebben aangebracht, werd het statuut voorgelegd aan het gemeentebestuur, met de hoop de goedkeuring te bekomen. Een zucht van verlichting de standregels werden aangenomen. Er kon worden verder gewerkt.
Nu kwam het grote ogenblik, de volgende vergadering, kwam een artistieke adviseur aan het woord, en ontrolde het ontwerp van de praalwagen en de kostuums van de groep, die hij getekend had. Het was werkelijk prachtig en iedereen was het erover eens dat dit als definitief mocht worden beschouwd. De tijd ging verder, en we schrijven 07 september 1956 Toen werd de volgende stap ondernomen, regelrecht naar het gemeentehuis. Daar werden de heren van het bestuur verwelkomd door de Heer Burgemeester VAN DRIESSCHE en Schepen. De Heer VERMEIRE Paul sprak het welkomstwoord uit. Hier was het doel van de samenkomst, een goede verstandhouding te scheppen tussen de nieuwe vereniging enerzijds en het gemeente bestuur anderzijds. Hier verliep alles weerom in harmonie. De voorzitter van de carnavalgroep "DIE HAMSE WUITENS" nam het woord en bedankte op zijn beurt de Heren van het gemeentebestuur voor hun begrip en warme ontvangst. En er kon weer verder gebouwd worden.